الف) برگزاری پيش آزمون (تعيين سطح)

در سيستم‌هاي آموزشي استاندارد، به منظور تعيين سطح اطلاعات و آموخته‌هاي دانش‌آموز و دست‌يابي به نتايج مطلوب‌تر، اقدام به برگزاري پيش آزمون (آزمون تعيين سطح) از مطالب درسي سال گذشته مي‌گردد تا هم نكات درسي مرور شود و هم مشخص شود دانش‌آموز، چه مقدار از آموزش‌هاي داده شده را همراه خود به پايه‌ي بالاتر آورده است.

ب) ارايه‌ی بسته‌های آموزشی

از ديگر عوامل مؤثر در موفقيت دانش‌آموزان، استفاده از كتاب‌های كمك درسي (البته كتاب‌هاي استاندارد و تأييد شده) می باشد. بهره گيري از كتاب‌هاي كمك آموزشي معتبر، در كنار كتاب‌هاي درسي، دانش‌آموزان را تشويق به مطالعه، حل تمرين و تست زني نموده و در نتيجه، باعث تسلط و مهارت بيش‌تر آنان می گردد.

 

فعالیت ها و خدمات آزمون

آزمون های گردوی دانش در طول دوره آموزشی و به صورت چندین دوره در تاریخهای مختلف برای هر مقطع تحصیلی انجام می شود که تعداد آنها و زمانهای انجام این آزمون ها بنابر ویژگی های هر دوره تحصیلی برنامه ریزی شده است و در آن ، بودجه بندی هر دوره آزمون از اهمیت بسزایی برخوردار است که

در آزمون های گردوی دانش این موارد توسط تیمی از حرفه ای ترین اساتید آموزشی کشور مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس ویژگیهای برنامه آموزشی کشور طراحی شده است که در جدول زیر تعداد آزمون و بودجه بندی هر آزمون در هر مقطع تحصیلی آورده می شود .

آزمون های گردو دانش