آزمون های گردوی دانش در طول دوره آموزشی و به صورت چندین دوره در تاریخهای مختلف برای هر مقطع تحصیلی انجام می شود که تعداد آنها و زمانهای انجام این آزمون ها بنابر ویژگی های هر دوره تحصیلی برنامه ریزی شده است و در آن ، بودجه بندی هر دوره آزمون از اهمیت بسزایی برخوردار است که

در آزمون های گردوی دانش این موارد توسط تیمی از حرفه ای ترین اساتید آموزشی کشور مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس ویژگیهای برنامه آموزشی کشور طراحی شده است که در جدول زیر تعداد آزمون و بودجه بندی هر آزمون در هر مقطع تحصیلی آورده می شود .