پوشه کار

پوشه کار عبارت است از مجموعه ای از نمونه کارهای دانش آموزان که در جریان یاددهی-یادگیری هدفمند جمع آوری گشته،آگاهانه انتخاب گردیده و منظم سازماندهی شده و بیانگر میزان تلاش،پیشرفت و موفقیت دانش آموزان است.

به عبارتی همچون کارنمایی،تصاویر گوناگون و در مسیر رشد دانستن ، توانستن و به کاربستن دانش آموزان را ، در مراحل مختلف فرآیند یاددهی-یادگیری، به نمایش و قضاوت می گذارد.

 

ضرورت استفاده از پوشه کار

پوشه کار ضمن این که ابزاری برای تعامل معلم با دانش آموز، معلمان و والدین است.استفاده از‌آن ، از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخودار می باشد،چرا که پوشه کار:

....

 

پوشه کار